english version   ค้นหา    
ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

    :: หัวข้อข่าว ::
ทุนวิจัยชั้นเรียน

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234
Email : research.pnru@gmail.com
Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234